Kuvataidekoululaisen opas

 

 TERVETULOA  ESPOON KUVATAIDEKOULUUN!

Kuvataidekoululaisen opas on oppilaalle ja hänen vanhemmilleen tarkoitettu esite ja tietopaketti kuvataidekoulusta. Se kannattaa lukea ennen opintojen aloittamista, mutta aivan kaikkea se ei sisällä. Lisää tietoa mm. opetussuunnitelmasta ja koulun ajankohtaisista asioista on verkkosivuilla: www.espoonkuvataidekoulu.fi  Siellä ovat myös koulun, opettajien ja rehtoreiden yhteystiedot sekä opetuspisteiden osoitteet ja puhelinnumerot. Ottakaa yhteyttä!
 
ESPOON KUVATAIDEKOULU  - MIKÄ SE ON?
Espoon kuvataidekoulu on lasten ja nuorten oppilaitos, joka järjestää kuvataiteen perusopetusta opetushallituksen vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti. Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta, ja sillä tarkoitetaan peruskoulun ulkopuolella tapahtuvaa taideopetusta, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Opetus antaa ilmaisuvalmiuksia kuvataiteen eri aloille suuntautuville nuorille sekä lisää lasten ja nuorten mahdollisuuksia kuvataidekulttuurin ymmärtämiseen ja siitä nauttimiseen.
Espoon kuvataidekoulussa on seitsemän päätoimista ja yli 20 tuntiopettajaa. Opettajat ovat koulutukseltaan joko kuvataideopettajia ja/tai eri taiteenalojen ammattilaisia. Koulua johtavat rehtori ja apulaisrehtori yhdessä Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen johtokunnan kanssa.
Kuvataidekoulun oppilaat ovat 5-20 -vuotiaita. Opinnot kuvataidekoulussa voidaan aloittaa missä ikävaiheessa tahansa. Hakuaika alkavaa opintovuotta varten on huhtikuussa, mutta vapaita paikkoja voi tiedustella myös muulloin.
Espoon kuvataidekoulussa on n. 1200 oppilaspaikkaa. Opetus tapahtuu ryhmissä, joissa on samanikäisiä oppilaita. Koulun opetuskielet ovat suomi ja ruotsi.
Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa, iltapäivisin ja iltaisin. Koululla on useita opetuspisteitä eri puolilla Espoota.
 
Opintojen eteneminen
Opetussuunnitelma
Espoon kuvataidekoulun opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen laatimaan Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (OPH 2002). Sen noudattamista edellyttää laki taiteen perusopetuksesta (633/1998).
Kuvataidekoulun opetussuunnitelma sisältää kuvauksen opetuksen tavoitteista ja sisällöistä sekä opetuksen järjestämisen periaatteista.  Kuvataidekoulussa opiskellaan kuvallista kieltä eli oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan havaintojaan, mielikuviaan, tunteitaan ja ajatuksiaan käyttämällä erilaisia kuvataiteiden tekniikkoja ja materiaaleja. Samalla he oppivat kuvallisen kielen käsitteitä ja ilmiöitä. Sellaisia ovat mm. väri, valo, muoto, sommittelu, tila ja rakenne. Taiteen tarkastelu kuva-aineiston avulla sekä kuvataiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin teoksiin tutustuminen näyttelyissä ja museokäynneillä kuuluvat myös opetukseen.
Kuvallisen ilmaisun kehitys tapahtuu vähitellen ja se vaatii paljon aikaa ja  harjoittelua. Kyseessä on henkinen kasvu taiteen avulla.  Opetuksen tarkoituksena on erilaisten valmiuksien kehittäminen, ei taideteosten tuottaminen. Niinpä oppitunneilla tapahtuvilla työprosesseilla on suuri merkitys. Opettajat kertovat mielellään tarkemmin opetuksen tavoitteista ja kunkin opintokerran tapahtumista. Vanhempien tuki ja kiinnostus lapsen harrastusta kohtaan on ensiarvoisen tärkeää.
 
Opetuksen rakenne
Valmentavat opinnot  (varhaisiän kuvataidekasvatus)
5-6 -vuotiaat, 2 h /viikko
Tutustutaan taiteen ilmiöihin leikinomaisen työskentelyn avulla. Harjoitellaan havaintojen tekoa, tehdään aistiharjoituksia.
 
Perusopinnot
7-10 -vuotiaat, 2h / viikko
11-12 -vuotiaat, 3 h / viikko
Kehitetään kuvallista ajattelua ja ilmaisua. Harjoitellaan kuvan tekemisen perusvalmiuksia. Tutustutaan kuvataiteen historiaan ja nykytaiteen ilmiöihin.
12 -vuotiaiden oppilaiden opintovuosi on jaettu kolmeen jaksoon, jotka edustavat eri kuvataiteen lajeja. Opintovuoden tavoitteena on syventää valmiuksia kullakin kuvataiteen alalla ja auttaa oppilaita valitsemaan seuraavaksi vuodeksi itselleen syventävien opintojen työpajan.
 
Syventävät opinnot (työpajat)
13-20 -vuotiaat, 3-4 h / viikko
Itsenäisen työskentelyn avulla kehitetään omaa kuvallista ilmaisua, suhdetta kulttuuriin ja ympäristön esteettisten arvojen vaalimiseen. Opetuksessa keskitytään kuvalliseen ongelmanratkaisuun ja kykyyn soveltaa opittuja asioita. Tutustutaan kuvataiteen historiaan ja nykytaiteeseen.
Syventävät opinnot suoritetaan eri kuvataiteenalojen työpajoissa, joita voi vaihtaa vuosittain. Suositeltavaa on, että oppilas opiskelisi samassa työpajassa vähintään kaksi vuotta. Näin hän pääsee syvällisemmin tutustumaan valitsemaansa kuvataiteenalaan.
Valittavana olevat työpajat esitellään koulun verkkosivuilla: www.espoonkuvataidekoulu.fi/opetus/tyopajat
 
Päättötyö
Kun oppilas on suorittanut vähintään kolmen opintovuoden pituiset syventävät opinnot ja on vähintään 16 -vuotias, hän voi halutessaan tehdä päättötyön. Se on myös edellytys visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän päättötodistuksen saamiseksi.
Oppilas suunnittelee ja toteuttaa päättötyön itsenäisesti ohjaajansa opastuksella. Päättötyöhön kuuluvat teoksen lisäksi työskentelyprosessista kertova työkirja, itsearviointi ja työn suullinen esittely. Päättötyöstä oppilas saa sekä kirjallisen että numeerisen arvioinnin kahdelta arvioitsijalta.
 
Opintojen arviointi
Kuvataiteen perusopintojen ja syventävien opintojen oppilaat saavat opettajaltaan kevätlukukauden päättyessä kirjallisen vuosiarvioinnin opinnoistaan. Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja se tukee oppilaan kuvataiteen opiskelua.
Kuvataiteen perusopintojen päättyessä oppilaat saavat päättötodistuksen. Syventävien opintojen päättyessä ja päättötyön tehtyään oppilaat saavat kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen.
Keskeyttäessään opintonsa oppilaalle kirjoitetaan pyynnöstä kuvataiteen perusopintojen osallistumistodistus.
 
Huomioita työskentelystä kuvataidekoulussa
Kuvataidekoulussa opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä. Oppilaat tottuvat vähitellen siihen, että saman tehtävän parissa voidaan työskennellä useamman opintokerran ajan. Kuvataiteiden ilmiöitä käsitellään syventävästi, ensin opittu pohjustaa myöhemmin opittavaa asiaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että oppilaat osallistuvat säännöllisesti oppitunneille ja että he ovat läsnä oppitunnin alkaessa, jolloin useimmiten keskustellaan yhdessä siitä, mitä on tarkoitus tehdä ja oppia, tarkastellaan kuva-aineistoja ja pohditaan erilaisia ratkaisuja.
Opintokerran lopussa puhdistetaan yhdessä työvälineet ja siistitään työhuone. Työvälineiden huoltaminen kuuluu olennaisesti taideopetukseen.
Retket museoihin, näyttelyihin ja muihin kohteisiin järjestetään tavallisesti eri aikaan kuin tavallinen opintokerta. Niihinkin osallistuminen on tärkeää, sillä retkien sisältö liittyy kaikkeen muuhun opiskeluun.
 
Lukukausimaksu
Espoon kuvataidekoulun toiminta rahoitetaan pääosin valtion ja Espoon kaupungin myöntämillä avustuksilla. Lisäksi oppilaiden vanhemmilta peritään lukukausimaksu, jonka suuruudesta ja maksamisesta on tiedot koulun verkkosivuilla: www.espoonkuvataidekoulu.fi Lukukausimaksu maksetaan kaksi kertaa vuodessa koulun lähettämän laskun mukaan. Lasku on ulosottokelpoinen.
Lukukausimaksun huojennuksia voi hakea lukukausittain. Hakulomakkeita on saatavilla koulun toimistossa, opetuspisteissä ja koulun verkkosivuilla. Hakemukset liitteineen toimitetaan koulun toimistoon.
 
Jatkoilmoittautuminen ja keskeyttäminen
Oppilas voi jatkaa vuodesta toiseen opiskelua kuvataidekoulussa ilmoittautumalla keväisin seuraavalle opintovuodelle. Jatkoilmoittautumisesta tiedotetaan sähköpostitse sekä oppilaan mukana jaettavilla tiedotteilla.
Jos oppilas keskeyttää opintonsa lukuvuoden lopussa tai kesken lukuvuotta, siitä on ilmoitettava kirjallisesti (esim. sähköpostitse) koulun toimistoon. Vapautuvalle oppilaspaikalle voidaan sen jälkeen ottaa uusi oppilas.
Opintojen keskeyttämispäiväksi merkitään se päivä, jolloin ilmoitus saapuu koulun toimistoon. Kuvataidekoulupaikan voi peruuttaa maksutta laskun eräpäivään mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Tämän jälkeen peruutettaessa voidaan hyvittää puolet laskusta. 20.9. jälkeen peruutetuista oppilaspaikoista ei saa palautusta.
 
Välivuoden pitäminen
Opiskelussa voi pitää välivuoden sairauden takia tai jos oppilas muuttaa tilapäisesti toiselle paikkakunnalle. Välivuodesta tehdään kirjallinen ilmoitus koulun toimistoon.
 
Tieto kulkee osoitteista ja poissaoloista
Opetuksen toteutumisen ja oppilaan turvallisuuden takia vanhempia pyydetään huolehtimaan siitä, että koululla on oppilaan ajan tasalla olevat osoitetiedot, vanhempien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.    
Kun oppilas joutuu olemaan poissa kuvataidetunneilta, pyydetään siitä ilmoittamaan opettajalle esim. tekstiviestillä. Myös lapsen erityistarpeista on hyvä ilmoittaa opettajalle.
Kuvataidekoulun verkkosivut sisältävät ajankohtaiset tiedotteet, koulun lomakkeet ja yhteystiedot.
 
Vastuut ja vakuutukset
Kuvataidekoulu on vakuuttanut oppilaat tapaturman varalta. Vakuutus on voimassa kouluaikana ja edestakaisilla koulumatkoilla. Tapaturman sattuessa hakeudutaan hoitoon ja otetaan mahdollisimman nopeasti yhteys koulun toimistoon.
Opettaja on vastuussa oppilaista oppituntien aikana ja retkillä, mutta ei koulumatkoilla.
Kuvataidekoulussa käytetään monenlaisia materiaaleja ja työvälineitä, jotka saattavat liata ja vahingoittaa vaatteita. Koulu ei ole vastuussa sattuneista vahingoista. Opetuspisteissä on esiliinoja yhteiseen käyttöön, mutta oppilas voi käyttää myös omaa suojavaatettaan.
 
Oppilastyöt, muut kuvat ja niiden julkaiseminen
Opintovuoden aikana valmistuneet teokset jaetaan oppilaille viimeistään kevätlukukauden lopussa. Kuvataidekoulu ei voi säilyttää noutamatta jääneitä teoksia.
Kuvataidekoulu järjestää oppilastöiden näyttelyitä, lainaa oppilastöitä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton ja opetushallituksen näyttelyihin sekä käyttää kuvia oppilastöistä omissa julkaisuissaan ja verkkosivuillaan. Kuvataidekoulun toiminnasta kerrotaan myös dokumenttiaineiston avulla, jota on tallennettu työskentelytilanteissa.
Oppilastöitä kerätään koulun arkistoon ja mahdollisia lahjoituksia varten. Arkistointilupa kysytään teoskohtaisesti tekijältä.
Oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on oikeus kieltää oppilastöiden julkaiseminen samoin kuin sellaisen valokuvan/videokuvan julkaisu, jossa oppilas on mukana. Kuvataidekoulun toimistosta ja opettajilta on saatavissa  lomake, jolla kiellon voi tehdä. Kielto on voimassa koko opiskelun ajan ellei sitä erikseen kumota. Jos kieltoa ei tehdä, tulkitaan julkaisulupa myönnetyksi.
 
Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry.
Espoon kuvataidekoulua ylläpitää kannatusyhdistys, joka saa toimintansa rahoittamiseen tukea valtiolta ja Espoon kaupungilta.
Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilö, joka ilmoittaa kirjallisesti johtokunnalle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenyys tulee voimaan, kun yhdistyksen johtokunta on hyväksynyt hakemuksen.
Kannatusjäseneksi otetaan johtokunnan hyväksymä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa eri tavoin tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää johtokunnan esityksestä vuosikokous erikseen molemmille jäsenryhmille.
Kannatusyhdistyksen johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuussa.
Kannatusyhdistykseen liittymisestä on lisää tietoa verkkosivuilla ja koulun toimistossa. Vanhemmat ja muut kuvataidekoulun toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi.
 
Kurssitoiminta
Espoon kuvataidekoulu järjestää kuvataiteen perusopetuksen lisäksi kursseja eri-ikäisille lapsille ja nuorille, perheille ja eri ammattiryhmille. Ajankohtainen kurssiohjelma on verkkosivuilla: www.espoonkuvataidekoulu.fi/lyhytkurssit